Natuurlijk Afkalveren

Selectie van de pilot-projecten 

Op basis van de gehouden ondernemersgesprekken hebben we een selectie van pilot-projecten gemaakt, die allemaal te vinden zijn in deze Verantwoording. Een aantal coalities van partijen is gezamenlijk gaan uitzoeken of ze samen een project konden opzetten en uitvoeren. Uiteindelijk zijn twee grote projecten en is één klein onderzoek gestart. Alle informatie over deze projecten is hieronder te vinden. 

Pilot 1: Literatuuronderzoek naar de overleving van kreeften 

Het eerste onderzoek is een literatuuronderzoek, uitgevoerd door Stichting Prosea. Het idee voor dit onderzoek kwam uit één van de ondernemersgesprekken. Toen werd opgemerkt dat er in bepaalde landen levende krabbetjes / kreeftjes worden verkocht in zogenaamde crab fending machines. Ook was bekend dat er al eens een onderzoek in Nederland is uitgevoerd naar een keten voor de vermarkting van levende kreeft. Als bestaand onderzoek uitwijst dat kreefjes veelal overleven, is het wellicht aantrekkelijk om een nieuw onderzoek te doen en daarna te lobbyen voor een uitzonderingspositie.  De volgende artikelen zijn bekeken en het volgende rapport vat de conclusies samen.  

Pilot 2: Marktonderzoek snacks gemaakt van discards 

Snacks van discards gaan niet de grote hoeveelheden discards wegwerken die er vanaf 2019 aan zitten te komen, maar voor een kleine hoeveelheid discards is het een aantrekkelijk marktsegment met een mooie marge. In het verleden is PetsFish gesubsidieerd en op basis van de lessen van dat project, hebben we gekeken naar marketing en branding van discards voor huisdiervoer. We hebben daarbij de dialoog gezocht binnen MVO-Nederlands werkgroep 'Circulaire economie', ook is het FoodValley netwerk betrokken bij het discards vraagstuk.  

Pilot 3: Haalbaarheidsstudie Vissilage 

Het grootste pilot-project ging over vissilage. We hebben gekeken of het in de toekomst mogelijk is om (bijvoorbeeld in alle havens) vissilage te maken van visafval en discards. Idealiter als hoogwaardig supplement dat aan diervoeding toegevoegd kan worden. Vissilage kan hekpen de weestand van het vee te vergroten (en zo antibiotica gebruik helpen verlagen) en kan jonge dieren een goede start geven. De haalbaarheidsstudie is hier te vinden en een aantal achtergronddocumenten (van eerder gedaan onderzoek voor TKI) en presentaties zijn ook beschikbaar.